Hopp til hovedinnhold

Vilkår for bruk 

LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET 

Innledning 

Denne nettsiden ocuwellness.no ("nettsted" eller "tjeneste") eies og drives av Santen OY, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finland, www.santen.no (“Santen”) for å gi besøkende på nettstedet vårt (“du”, “dine” eller “brukere”) generell informasjon om tørre øyne-sykdom, reseptfrie behandlinger for tørre øyne-sykdommer, vilkårene (som definert i avsnittet nedenfor) og annen informasjon som kreves av gjeldende lover og forskrifter. 

Disse vilkårene for bruk av denne nettsiden (“Vilkårene”) samt Santens nettside [LEGG TIL DEN PASSENDE LINKEN TIL RELEVANTE: Personvernerklæring] styrer bruken av denne nettsiden. Ved å gå inn på eller på annen måte bruke denne nettsiden, erkjenner du at du har lest og forstått at denne nettsiden er underlagt disse vilkårene som angitt nedenfor, og du bekrefter at du er minst 18 år gammel. 

Santen forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst, uten forvarsel til deg. Slike endringer trer i kraft umiddelbart etter publisering på denne nettsiden. Din fortsatte tilgang til eller bruk av nettstedet etter at endringene har trådt i kraft, skal anses som din endelige aksept av de endrede vilkårene. 

Lisens og bruksomfang 

Dette nettstedet, inkludert "utseende og preg" og alt innholdet inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, grafikk, videofiler er beskyttet under opphavsrett, varemerke og andre gjeldende lover og traktater rundt om i verden. Dette innholdet tilhører eller er lisensiert til Santen. Alle rettigheter reservert. 

Ingenting på denne nettsiden skal tolkes som å gi en lisens eller andre rettigheter under patenter, varemerker, opphavsrett eller annen intellektuell eiendom tilhørende Santen eller en tredjepart. Santen kan avbryte, endre eller begrense bruken din av denne nettsiden av hvilken som helst grunn, uten varsel. 

Innholdet på denne nettsiden kan ikke kopieres, lastes ned, endres, spres, gjøres tilgjengelig for tredjeparter for andre formål enn personlig, ikke-kommersiell bruk uten Santens uttrykkelige forhåndstillatelse. 

Med mindre annet er angitt, er alle varemerker på denne nettsiden beskyttet av varemerkeloven. Santens produktnavn, logoer, design, slagord og varemerker som vises på denne nettsiden er registrerte varemerker, tjenestemerker, varenavn eller design, og er beskyttet av gjeldende lover. Derfor er enhver handling som krenker disse rettighetene, strengt forbudt. 

Andre firma-, produkt- og tjenestenavn på denne nettsiden kan være varemerker eller tjenestemerker som eies av tredjeparter. 

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning 

DETTE NETTSTEDET OG INFORMASJONEN DET INNEHOLDER, GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER" UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. VI GIR INGEN GARANTI FOR AT INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET ER OPPDATERT, NØYAKTIG ELLER FULLSTENDIG, OG DU BØR IKKE STOLE PÅ DEN VED BESLUTNINGER ELLER FOR Å FORETA NOEN HANDLING. VI FRASKRIVER OSS HERVED ENHVER GARANTI OM AT INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE FRI FOR AVBRUDD, ELLER AT NETTSIDEN ER FRI FOR VIRUS, ORMER, TROJANSKE HESTER ELLER ANDRE KODER SOM MANIFESTERER FORURENSENDE ELLER ØDELEGGENDE EGENSKAPER. 

Santen gjør rimelige anstrengelser for å holde innholdet på denne nettsiden nøyaktig, fullstendig og oppdatert, men Santen fraskriver seg uttrykkelig enhver garanti eller representasjon angående dens nøyaktighet, fullstendighet eller valuta. Dessuten forbeholder Santen seg retten til å justere, suspendere eller avbryte driften av denne nettsiden uten forvarsel, og Santen skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap som følge av dette. 

Du er ansvarlig for å bekrefte all informasjon før du stoler på den. Bruk av denne nettsiden og innholdet som er tilgjengelig på denne nettsiden er på egen risiko. Det er ditt ansvar å iverksette tiltak for å forhindre skade fra datavirus, ormer osv., og Santen skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av slike ødeleggende gjenstander. 

Santen skal ikke holdes ansvarlig for skader som følge av bruken av informasjonen på denne nettsiden eller denne nettsiden selv. 

Ansvarsfraskrivelse for medisinske eller profesjonelle råd og tjenester 

Informasjonen på denne nettsiden er ment for allmennheten og gjelder kun reseptfrie behandlinger, ikke reseptbelagte medisiner. Innholdet på denne nettsiden er ment å gi en generell informasjonsressurs om tørre øyne-sykdommer, årsaker og omfang av reseptfrie behandlinger, og skal ikke stoles på eller tolkes som en erstatning for eller som en medisinsk vurdering eller medisinske råd angående noe spesifikt medisinsk problem eller faktiske forhold. Brukere av denne nettsiden anbefales spesielt å søke medisinsk råd ved å kontakte helsepersonell umiddelbart angående enhver medisinsk tilstand som kan kreve behandling. 

Sikkerhetsoppmerksomhet og klager på produktkvalitet  

Hvis du merker bivirkninger, ta kontakt med lege. Legen din eller apoteket er den beste kilden til informasjon om helsen din. 

Slik det kreves av gjeldende lov for sikkerhetsårvåkenhet og produktkvalitet, vil vi også motta din henvendelse eller klage angående våre produkter.  

For en rapport om sikkerhet (bivirkninger) og kvalitet (kvalitetsklage) til våre legemidler kan du ringe 21 93 96 12 eller e-post medinfo@santen.no.  

Vi vil også samle inn og behandle dataene dine for å overholde de juridiske forpliktelsene våre i forbindelse med legemiddelkvaliteten, samt sikkerhetsovervåking og -rapportering. 

For mer informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger for sikkerhets- og produktkvalitetsrapporter, besøk personvernerklæringen vår for medisinsk informasjon, sikkerhetsårvåkenhet og produktkvalitetsklager her: https://www.santen.eu/data-privacy/handling-of-medical-information

Informasjon fra brukere 

Santen er ikke forpliktet til å svare på kommunikasjon via e-post eller postskjemaer i forbindelse med denne nettsiden, med mindre det er lovpålagt. Med mindre annet kreves av loven, og med unntak av det som dikteres i vår [LEGG TIL DEN PASSENDE LINKEN TIL RELEVANT: Personvernerklæring], vil all kommunikasjon eller materiale innlevert av deg gjennom denne nettsiden via e-post eller på annen måte, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. 

Personvern 

All personlig identifiserende informasjon som samles inn gjennom denne nettsiden vil bli behandlet og brukt i samsvar med vår [LEGG TIL DEN PASSENDE LINKEN TIL RELEVANT: Personvernerklæring] så vel som vår [LEGG TIL DEN PASSENDE LINKEN TIL RELEVANTE: Retningslinjer for informasjonskapsler] , innlemmet i disse vilkårene for referanse. For mer informasjon om personvernpraksisen vår, kan du sende oss en e-post til privacy-emea@santen.com

Med mindre vi avtaler noe annet skriftlig, krever vi at du bruker all personlig informasjon som vi gir deg om våre ansatte og/eller tredjeparter kun for formålene som slik informasjon blir gitt til deg, og i samsvar med de gjeldende databeskyttelseslovene og -forskriftene. 

Tredjeparts nettsteder og lenker 

Vi kan komme til å gi lenker til tredjeparts nettsteder for din bekvemmelighet. Slike lenker utgjør ikke noen godkjenning fra Santen av tredjepartens produkter eller tjenester, ei heller noe av innholdet på slike tredjeparters nettsteder. Vær oppmerksom på at Santen ikke har noe ansvar eller myndighet over innholdet på slike tredjeparters nettsteder, og er ikke ansvarlig for tap eller skade som kan oppstå fra bruken din av slike. Tilgang til alle nettsteder knyttet til denne nettsiden er på egen risiko. 

Videre må du innhente skriftlig forhåndstillatelse fra Santen hvis du har til hensikt å legge ut denne nettsiden på et annet nettsted, eller gjøre bruk av denne nettsiden på annen måte enn det som er angitt i disse vilkårene. Vær oppmerksom på at Santen ikke har noe ansvar eller myndighet over innholdet på nettsider som legger ut eller bruker denne Santen-nettsiden. 

Gjeldende lover, jurisdiksjon og avbrudd 

Disse vilkårene styres av og tolkes i samsvar med lovene til Norge. Alle rettstvister angående uenigheter som oppstår på grunn av, i forbindelse med eller relatert til vilkårene eller denne nettsiden, skal være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Norge, med mindre annet kreves ved lov. 

Santen gir ingen garanti for at informasjonen på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder, og tilgang til Santen-nettstedet fra territorier der innholdet på nettstedet kan være ulovlig, er forbudt. De som velger å få tilgang til Santen-nettstedet fra andre steder eller land enn Norge, gjør det på eget initiativ og er ansvarlig for overholdelse av gjeldende lokale lover. 

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir fastslått å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal de andre bestemmelsene i disse vilkårene forbli i full kraft og virkning. I slike tilfeller kan Santen behørig erstatte enhver slik ugyldig eller ikke håndhevbar bestemmelse i disse vilkårene med en gyldig og håndhevbar bestemmelse som oppnår, i den grad det er mulig, de økonomiske, forretningsmessige og andre formålene som en slik ugyldig eller ikke-håndhevbar bestemmelse hadde. 

Ansvar og brudd 

Du påtar deg alt ansvar for bruken din av eller tilgangen til denne nettsiden, inkludert tilgang til Santen- eller annen litteratur innhentet gjennom denne nettsiden, og fraskriver deg alle krav eller søksmål mot Santen. 

Videre garanterer du herved at du ikke vil bruke denne nettsiden til å: 
(a) laste opp, legge ut, sende på e-post eller på annen måte overføre innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, obskønt , ærekrenkende, vulgært, injurierende, krenkende av andres privatliv, hatefullt eller rasemessig, etnisk eller på annen måte kritikkverdig 
(b) laste opp, legge ut, sende på e-post eller på annen måte overføre personopplysninger om andre enn deg selv uten denne personens skriftlige samtykke på forhånd 
(c) laste opp, legge ut, sende e-post eller på annen måte overføre innhold som krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter tilhørende noen part 
(d) bryte med noen gjeldende lov eller forskrift i forhold til bruken din av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, forskrifter utstedt av verdipapirbørser, eller 
(e) samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere. 

Du erkjenner og godtar at vi kan avslutte tilgangen din til nettstedet hvis oppførselen din blir funnet å være ulovlig, voldelig eller uforenlig med ånden og ordlyden i disse vilkårene. I tillegg forbeholder vi oss retten til å fjerne ethvert materiale som vi anser som upassende, ulovlig eller på noen måte i strid med de aksepterte verdiene og etiske standardene våre. 

Vi anbefaler brukere som finner upassende innhold om å kontakte oss umiddelbart på info.no@santen.com.  

Kontaktinformasjon 

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, ta kontakt med oss på: info.no@santen.com.  

Sist oppdatert: 31. augusti, 2022